"COSMOS"


Colour Open Section
Cynthia HENLEY-SMITH, LAPS


Australia